Vedtægter

§ 1.   Foreningens navn:

Landsforeningen Økologisk Byggeri (LØB).

§ 2.   Landsforeningens adresse:

Formandens bopæl eller det af bestyrelsens konstituerede sekretariat.

§ 3.   Foreningens formål:

At fremme økologisk byggeri.

§ 4.   Medlemsoptagelse:

Som medlemmer kan optages alle privatpersoner, offentlige og private organisationer, foreninger og virksomheder, der vil være med til at fremme
foreningens formål og betaler kontingent samt overholder vedtægter.

§ 5.   Eksklusion:

Eksklusion af foreningen kan kun vedtages af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen eller af 10 fuldgyldige medlemmer.
Eksklusionsindstillingen skal skriftligt meddeles medlemmet og skal fremgå af  indkaldelsen til generalforsamlingen.

Et medlem, der er indstillet til eksklusion, skal gives lejlighed til at forsvare sig skriftligt og mundtligt over for generalforsamlingen.

§ 6.   Kontingentfastsættelse:

Foreningens kontingent fastsættes for 1 år ad gangen af generalforsamlingen.

Kontingentet gælder det næstfølgende kalenderår og skal betales inden generalforsamlingen.

§ 7.   Myndighed:

Generalforsamlingener foreningens øverste besluttende myndighed.

Alle spørgsmål kan behandles og afgøres ved almindeligt flertal, medmindre andet er angivet i vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj og indkaldes i medlemsbladet med mindst 4 ugers varsel.

Beslutningsforslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 8.   Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

 1. A.     Valg af dirigent og referent.

Dirigenten fastslår, om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de afstemninger, der foretages på dette møde.

Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning med mindre der kræves skriftlig afstemning af mindst 1 person.

Referenten fører protokol over de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen.

Protokollen underskrives af dirigenten senest 1 måned efter general-  forsamlingen.

 1. B.    Godkendelse af formandens beretning.
 2. C.    Godkendelse af det reviderede regnskab.
 3. D.    Kassereren fremlægger bestyrelsens likviditetsbudget.
 4. E.     Kassereren fremlægger bestyrelsens budget.
 5. F.     Fastsættelse af kontingent for det kommende kalenderår.
 6. G.    Bestyrelsens forslag til handlingsplan.
 7. H.    Behandling af og afstemning om indkomne beslutningsforslag.
 8. I.      Valg af bestyrelse
 9. J.      Eventuelt.

§ 9. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Valgene gælder for 2 år og genvalg kan finde sted. Der er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg i lige år og 3 på valg i ulige år.

Ligeledes vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen. Suppleanten med flest opnåede stemmer er 1. suppleant. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning til 1. og 2. suppleant

Bestyrelsen skal så vidt muligt være bredt sammensat af medlemskredsen.

Følgende grupper søges repræsenteret:
Brugere (beboere / lejere / ejere / bygherrer)
Producenterne (håndværkere / bygmestre / materiale-leverandører)
Rådgiverne (uvildige)
Formidlere / undervisere.

§ 10. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af 15 medlemmerne.

Sammen med indkaldelsen skal udsendes en motiveret dagsorden med angivelse af, hvem der indkalder samt tid og sted for afholdelsen.

Indkaldelsen skal udsendes med 4 ugers varsel efter, at skriftlig begrundelse er modtaget af formanden.

§ 11. Stemmeberettigelse.

Alle medlemmer, der kan fremvise gyldig kvittering for betalt kontingent, er stemmeberettigede.

Hver stemmeberettiget medlem har en stemme, der afgives personligt. Ved valg til bestyrelsen dog 1 stemme pr. bestyrelsespost, der er på valg.

§ 12. Beslutninger på generalforsamlingen:

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal, med mindre andet er bestemt i nærværende vedtægter. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§ 13. Vedtægtsændringer:

Vedtagelse af forslag om ændringer af nærværende vedtægter fordrer, at mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers mellemrum.

§ 14. Bestyrelsen:

 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, kasserer og sekretær.
 3. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal.
 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelses-medlemmerne, herunder enten formanden eller kassereren, er til stede.
 5. I tilfælde af stemmelighed, er formandens, respektive kassererens stemme afgørende.
 6. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder en af generalforsamlingen valgt suppleant for tiden indtil næste ordinære generalforsamling.
 7. Bestyrelsen kan, til løsning af generelle eller særlige opgaver, nedsætte et eller flere udvalg, der skal bestå af mindst 1 bestyrelsesmedlem.
 8. Bestyrelsesmøderne føres til protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
 9. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmernes konkrete udgifter i forbindelse med udførelse af deres erhverv, herunder rejseudgifter m.v., kan dog godtgøres af foreningen.
 10. Bestyrelsesmøder er åbne for alle medlemmer, men bestyrelsen kan dog lukke dele af mødet, hvor der behandles personsager.
 11. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
 12. Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen kan ikke, uden generalforsamlingens accept, optage lån, stille kaution eller købe eller sælge fast ejendom. Det påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de, foreningen påhvilende, forpligtigelser.

§ 15. Regnskabsår:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens første regnskabsår løber dog fra foreningens stiftelse til årets udgang.

§ 16. Regnskabsførelse:

Foreningens regnskabsførelse forestås af kassereren. Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen.

§ 17. Regnskabets revision:

Foreningensregnskab revideres af en intern revisor, der vælges af generalforsamlin-gen for 1 år ad gangen. Har foreningen igangværende projekter, der kræver enten statsautoriseret eller registreret revisor, vælges denne tillige. Revisoren/revisorerne vælges for 1 år ad gangen.

§ 18. Regnskabets fremlæggelse:

Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt likviditets- og driftsbudget for indeværende år fremlægges på den ordinære generalforsamling.

§ 19. Foreningens opløsning:

Forslag om foreningens opløsning kan vedtages efter samme regler som vedtægtsændringer.

§ 20. Likvidation:

Et eventuelt overskud efter en likvidation af foreningen, skal overføres til en tilsvarende organisation med et almennyttigt formål efter bestemmelse af den afsluttende general-forsamling.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, torsdag, den 17. november 2007

Vejle, den 17. 11. 2007                                                                       Connie Møller, dirigent   

 

Dirigentens underskrift